brinkpolis.nl

Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij?
Van den Brink Assurantiën is sinds 20 januari 1994 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32056484 en staat geregistreerd op het adres De Wiezeboom 18 8332 JS STEENWIJK. Ons bedrijf is ingeschreven bij de toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer 12009792. Ons bedrijf heeft tot doel om particulieren en bedrijven te helpen bij het afsluiten van schade- & levensverzekeringen, bancaire spaar- & beleggingsproducten alsmede arbodiensten.

Wat doen wij?

Op basis van door u verstrekte gegevens maken wij een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen. Tevens controleren wij met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring. Als extra service bieden wij begeleiding naar een makelaar welke nodig is bij taxaties ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheek en/of verkoopopdracht van uw woning.
In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. Ook controleren wij de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen. Mocht u schade ondervinden, dan helpen wij u met de invulling van het schadeformulier en adviseren u hoe verder te handelen. Als een verzekering éénmaal tot stand is gekomen zullen wij de door u opgegeven tussentijdse wijzigen aan de betreffende verzekeringsmaatschappij doorgeven.
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Wat verwachten wij van u?

In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
Als uw persoonlijke situatie wijzigt of er doen zich wijzigingen voor met betrekking tot verzekerde en/of financiële zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, bevestig deze dan per post, fax of e-mail.
Wij onderhouden alle kontakten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid. Onjuistheden dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Correspondentie

- telefoon      : 06-54254659
- per post     : De Wiezeboom 18 8332 JS STEENWIJK

Onze bereikbaarheid
Algemeen:

U kunt voor een bezoek aan Van den Brink Assurantiën uitsluitend op afspraak naar De Wiezeboom 18 8332 JS STEENWIJK komen. Als éénmanszaak is er niet altijd iemand op het kantoor aanwezig. Ook kan er al op het kantoor een bespreking gaande zijn waardoor u terplekke niet direct geholpen kunt worden. Voor een afspraak wordt er ruim voldoende tijd voor u gereserveerd.

Bij voorkeur maken wij een afspraak bij u thuis. Bezoeken op kantoor of bij u thuis kunnen op werkdagen zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden. In uitzonderingsgevallen kan een bezoekafspraak op zaterdag overdag worden gemaakt. U kunt voor een afspraak bellen naar 06-54254659.

Vakantie:
Gedurende de vakantie periode is van Van den Brink Assurantiën beperkt geopend of gesloten. Middels de voicemail wordt u hierover geïnformeerd. Indien u over een e-mailadres beschikt en dit aan ons heeft opgegeven ontvangt u vóór onze vakantie een e-mail waarin u wordt geïnformeerd. Gedurende de vakantie wordt er voor vervanging gezorgd.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. In het algemeen wordt de premie door de maatschappijen geïncasseerd.

Incasso door Van den Brink Assurantiën:
Incidenteel incasseren wij bij u de premie voor bijvoorbeeld een reis- & annuleringsverzekering. Betalingen zijn á contant of in overleg ontvangt u een nota. De premie dient na ontvangst van een nota door u binnen 5 werkdagen te zijn betaald. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor.
Incasso door verzekeraar:
-          U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten     afschrijven
-          Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
-          Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
-          Premies worden in principe per jaar betaald.
-          In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.
-          Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.
-          Als u vragen heeft over de afschrijving dan kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
-          Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

Afspraken rondom premiebetaling:
Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaald kan de maatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren. Op grond van onze relatie met ASR Verzekeringen, Reaal Verzekeringen, Ansvar Idea, De Amersfoortse Verzekeringen, klaverblad Verzekeringen & Stad Holland zullen wij vooral geschikte verzekeringen van deze maatschappij adviseren die voor uw specifieke situatie in aanmerking komen. Wij zijn aangesloten bij de ‘seviceprovider’ Nedasco waardoor er naast bovengenoemde maatschappijen ook verzekeringen van andere maatschappijen kunnen worden aangevraagd en/of worden overgenomen middels een intermediair wijziging. Afhankelijk van het type verzekering en de maatschappij wordt de betreffende verzekering bij Nedasco binnen of buiten volmacht geadministreerd.

Onze relatie met banken

Ook hierin zijn wij advies vrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om van verschillende banken producten te adviseren.

Hoe worden wij beloond?

Beloning op basis van provisie
Als algemene regeling ontvangen wij van (de) schadeverzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.
Beloning op basis van declaratie
Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven of vast tarief die wij vooraf met u hebben overlegd. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota s naar opdracht en/of het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Tarieven (productbemiddeling/execution only zonder BTW):
- lijfrente opbouwrekening (LOR) execution only € 250,00
- lijfrente uitkeringsrekening (LUR) execution only € 250,00
-
uitgestelde lijfrenterekening execution only € 250,00
- overlijdensrisico verzekering zonder hypotheek advies (zijnde een niet complex product) per aanvraag* € 195,00

- uitvaartverzekering per aanvraag* € 195,00**
- uurtarief € 95,00 exclusief BTW (peildatum 01-01-2019)
* bij meer aanvragen tegelijk geldt een korting van 30 % tbv de 2e en daarop volgende aanvraag.

Onze kwaliteit
Wij zijn in het bezit van het diploma Assurantie B en het diploma Erkend Hypotheekadviseur. Wij staan ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen in verzekeringen en hypotheken. Als financieel dienstverlener voldoen wij aan vakbekwaamheidseisen. Dit is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast zorgen wij dat onze kennis op peil blijft; hiervoor volgen wij Permanent Educatie (PE). Wij zijn ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs onder registratienummer 13154. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32056484. Verder zijn wij aangesloten bij een klachteninstituut. Tenslotte zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven

Klachten?

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op.
Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij de KiFiD is 300.006338. Het Klachteninstituut kunt u op de volgende wijze benaderen:
postadres : Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG
telefoon    : 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut)
website     : http://www.kifid.nl/
U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.