brinkpolis.nl

Particulier

Pakketverzekeringen

Met een verzekeringspakket kunt u uw verzekeringen bundelen bij een maatschappij.
Een verzekeringspakket biedt diverse voordelen als:
- alle verzekeringen overzichtelijk bij elkaar
- veelal één polis
- voorkomt overlap en/of hiaat
- aantrekkelijke kortingsregeling
- naast jaarbetaling kunt u de premie zonder toeslag ook in termijnen betalen.

Aansprakelijkheid

Wanneer u als particulier schade aan derden toebrengt kan het zijn dat u de geleden schade conform het Nieuw Burgerlijk Wetboek moet vergoeden. In dat geval biedt de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (kortweg AVP) uitkomst. Een schade kan al snel oplopen als het om inkomstenderving en smartengeld gaat. Een AVP is dan ook echt noodzakelijk en beschermt uw vermogen.

Inboedel/woonhuis

Met een inboedel- en/of woonhuisverzekering beschermt u uw kostbare bezit tegen risico's als brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm, diefstal en diverse vormen van waterschade, aanrijding en vandalisme. De verzekering is uit te breiden met de zeer ruime dekking 'van buitenkomende onheilendekking'. In dit geval is bijna alles verzekerd tenzij in de voorwaarden uitgesloten. Indien het pand beveiligd is conform Borg of Politiekeurmerk Veilige Wonen, wordt op vertoon van het beveiligingscertificaat op de inboedelverzekering korting verleend op de premie.

Glas

Met een glasverzekering bent u verzekerd tegen schade door glasbreuk. Het kan gaan om grote, dubbele ruiten maar ook om ruiten die zich op grote hoogte bevinden als bv in een flatgebouw. Er moeten dan vaak kostbare, speciale voorzieningen worden getroffen. Het is mogelijk dat een glasdekking niet in een opstalverzekering is opgenomen. Ook als huurder van een woning bent u verantwoordelijk voor glasbreuk als dit niet in het huurcontract en/of in de servicekostenovereenkomst is geregeld. U dient de schade dan voor eigen rekening te nemen.

Kostbaarheden

Wanneer u kostbaarheden bezit zoals sieraden, antiek en schilderijen, kunt u een kostbaarhedenverzekering afsluiten. De inboedelverzekering biedt voor uw kostbaarheden een beperkte dekking. Met een kostbaarhedenverzekering wordt In principe de schade aan uw kostbaarheden ongeacht de oorzaak vergoed.

Auto/motor

Als bezitter/houder van een motorvoertuig bent u verplicht om minimaal een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering af te sluiten.
 
De verzekering kunt u uitbreiden met de dekking volledig casco of beperkt casco, en/of no claim bescherming, POI (persoonlijke ongevallen inzittenden), SVI (schadeverzekering inzittenden), rechtsbijstand en helm, kleding, laarzen.

Met de dekking WA wordt de schade aan derden vergoed.

Met de dekking volledig casco wordt bijna alle schade aan uw eigen voertuig vergoed. Ook wanneer u de schade zelf heeft veroorzaakt.

Met beperkt casco worden een aantal met name in de polisvoorwaarden genoemde schaden vergoed. Het gaat hier in de regel om ruitschade en schade die door een van buitenkomend onheil is ontstaan zoals brand, inbraak, storm, botsen met loslopende dieren. Vandalismeschade is in de regel hierop uitgesloten.
  
Met de dekking POI verzekert u per zitplaats een vast bedrag bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Met de dekking SVI verzekert u ongeacht de schuldvraag de werkelijk geleden schade, zowel materiele als immateriële schade (waaronder smartengeld), tot aan het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag kan tot € 1.000.000,00 bedragen.
 
Met de dekking rechtsbijstand bent u verzekerd u juridische hulp. Bij verhaalsbijstand gaat het bv om materiële schade, waardevermindering huurkosten vervangend vervoer, bagage en kledingschade. Bij een uitgebreide dekking wordt u ook juridisch bijgestaan bij verhaal van personenschade en geschillen van contractuele en strafrechtelijke aard, steeds als het verzekerde motorrijtuig erbij betrokken is geweest.

Voor motorrijders is er de mogelijkheid om een aanvullende dekking voor de helm, kleding en laarzen af te sluiten.


Rechtsbijstand

Een advocaat is erg duur. Ook kunnen externe kosten flink oplopen. Een rechtsbijstandverzekering biedt daarom uitkomst. Valt uw inkomen beneden een bepaalde grens dan kunt u een beroep doen op van overheidswege gesubsidieerde rechtshulp. U betaalt dan een inkomensafhankelijke bijdrage. Verdient u meer dan de vastgestelde limiet dan moet u zelf een jurist inhuren. Met een rechtsbijstandverzekering gaan juristen die in dienst zijn van de maatschappij voor u aan het werk. Het belang van de zaak moet meestal om een minimaal bedrag (franchise) gaan. Tegen een geringe premie toeslag kunt u een eventueel van toepassing zijnde eigen risico afkopen. Er geldt een wachttijd van minimaal 3 maanden. In sommige gevallen is deze termijn langer.

Ongevallen

Een ongeval zit in een klein hoekje. Veel ongevallen gebeuren in en om de woning maar ook tijdens sport en spel en in het verkeer. Wij adviseren u daarom een ongevallenverzekering van Reaal Verzekeringen af te sluiten. Met deze ongevallen verzekering verzekert u uzelf, uw partner en kinderen tegen de vaak tegenvallende, forse financiële gevolgen van een ongeval. De verzekering keert uit in geval van overlijden en blijvende invaliditeit tengevolge van en ongeval. Ook een ongeval veroorzaakt door ziekte is gedekt. Verder zijn de kosten van repatriëring na een dodelijk ongeval in het buitenland gedekt tot € 1.250,00. Afhankelijk van de mate van blijven invaliditeit kan de uitkering op de hoofddekking oplopen tot 350 % van het verzekerde bedrag. U kunt een aanvullende auto inzittenden of motor opzittenden dekking afsluiten. Hiermee zijn ook niet gezinsleden verzekerd als ze meerijden. De dekking geldt voor al uw particuliere auto's of motoren. Bij de motor opzittenden dekking is ook helm en kledingschade gedekt (tot € 1.000,00 per gebeurtenis). Ook kunt u de aanvullende dekking tandheelkundige kosten afsluiten. Met deze dekking verzekert u tandheelkundige kosten, als gevolg van een ongeval, tot een bedrag van € 500,00 per persoon. Let op: deze dekking geldt alleen als de oorzaak van het ongeval in de voorwaarden staat vermeld.

Vakantie

Tijdens uw vakantiereis kan er van alles gebeuren. U of uw gezinsleden kunnen ziek worden, of de bagage kan worden gestolen, of een ongeval krijgen. Heel vervelend als dit tijdens uw vakantiereis gebeurt. Er moet dan soms van alles worden geregeld
en zorgt niet alleen voor irritatie maar vooral ook voor financiële ellende. Het is prettig als u op dat moment kunt terugvallen op een alarmcentrale die 24 uur per dag bereikbaar is en u bijstaat om problemen op te lossen. Een reisverzekering en/of annuleringsverzekering bieden daarom een uitstekende dekking. Een doorlopende verzekering zorgt er voor dat u niet vergeet een dergelijke verzekering af te sluiten. Zelfs een geboekt weekendje weg in Nederland waarvoor in de regel geen losse verzekering wordt afgesloten valt dan onder de dekking.

Met een reisverzekering kunt diverse onderdelen verzekeren waarvan bagage en extra kosten verplicht zijn. Verder kunt u onderdelen als geneeskundige kosten, ongevallen, geld, extra kosten pech onder weg en automobilistenhulp verzekeren. Gaat u op wintersport en/of bergsport of gaat u onderwatersport beoefenen, ook dit kunt u verzekeren. Van belang is ook het dekkingsgebied. Het maakt uit waar uw reis naar toe gaat. Er is vaak een keuze mogelijk tussen Europa inclusief landen rondom de Middellandse zee of de gehele Wereld. De reisverzekering kunt u helemaal naar wens zelf samenstellen. Wij bekijken in overleg met u welke dekkingen nodig zijn.
 
Met een annuleringsverzekering verzekert u niet alleen annulering vóór het begin van de reis maar ook uitstel, aankomstvertraging, ziekenhuisopname van minimaal 1 overnachting en voortijdige terugkeer door een in de polisvoorwaarden gedekt evenement. U kunt kiezen uit een gewone of uitgebreide annuleringsverzekering. Bij de gewone annuleringsverzekering worden alleen de ongenoten reisdagen vergoed. Bij de uitgebreide
annuleringsverzekering
wordt bij voortijdige terugkeer of bij een ziekenhuisopname van meer dan vier overnachtingen de hele reissom (tot maximaal het verzekerde bedrag) vergoed.